06/08/2021 07:29

Nhà máy xử lý 4 vạn Hưng Vĩnh

Độ đục bơm ra mạng: 0.28 NTU

pH bơm ra mạng: 6.90

Clo bơm ra mạng: 0.78 ppm

Nhà máy xử lý 2 vạn Hưng Vĩnh

Độ đục bơm ra mạng: 0.13 NTU

pH bơm ra mạng: 6.86

Clo bơm ra mạng: 0.80 ppm