Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ 05/01/2017 đến 30/06/2017

Nawasco báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán 01/01/2017 đến 30/06/2017

Nôi dung chi tiết xem tại ( file)