Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2017

Nawasco báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét giữa niên độ quý III năm 2017

Nôi dung chi tiết xem tại ( file 1)

Nôi dung chi tiết xem tại ( file 2)

Nôi dung chi tiết xem tại ( file 3)