Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An

Điều lệ này được Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An thông qua hợp lệ tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An vào ngày 30/12/2016.

Nội dung chi tiết điều lệ được đính kèm tại File