Mời họp đại hội đồng cổ đông năm 2018

Nội dung chi tiết điều lệ được đính kèm tại File