Nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông lần thứ 1


- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định 21/2014/QĐ/TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa; 

- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

- Căn cứ Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổ, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An ngày 30/12/2016;

Nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thành lập công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An 


Nội dung chi tiết Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Lần Thứ Nhất