Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nôi dung chi tiết xem tại ( file)