Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An xin thông báo việc thay đổi thông tin cổ đông

Nawasco báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

Nôi dung chi tiết xem tại ( file 1)

Nôi dung chi tiết xem tại ( file 2)

Nôi dung chi tiết xem tại ( file 3)