Thông báo mời họp đại hồi đông cổ đông năm 2018

Nội dung chi tiết điều lệ được đính kèm tại File