Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09/04/2021

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nội dung chi tiết xem tại ( file)