Các phương thức thanh toán tiền nước

1. Thanh toán tiền nước tại nhà

Khách hàng trực tiếp nộp tiền nước cho Nhân viên thu tiền của Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An hàng tháng đến thu tại nhà khách hàng.

2. Thanh toán tại điểm thu tiền nước

Khách hàng nộp tiền nước tại các điểm thu tiền nước tại phường(xã) mà mình cư trú