Biên bản họp hội đồng quản trị đột xuất

30/03/2019

Biên bản họp hội đồng quản trị đột xuất Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. Nội dung bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị sau đại hội đồng cổ đông

Nội dung chi tiết xem tại ( file)