Hội đồng quản trị

Ông NGUYỄN BÁ QUÝ

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông HOÀNG VĂN HẢI

Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

Ông NGUYỄN QUANG DUYÊN

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Bà ĐẶNG THỊ VÂN NAM

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông LÊ ĐÌNH HOAN

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Lý lịch trích ngang Hội đồng quản trị ( file)