Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An thông báo tạm ngừng cấp nước một số điểm ngày 02/07/2017


Theo thông báo của Điện lực Nam Đàn : Dự kiến cắt điện sửa chữa lưới điện trên đường dây DZ371E15.15 và DZ374E15.1.

Vì vậy một số điểm tại khu vực vùng phụ cận vinh sẽ bị mất nước trong ngày 02/07/2017