Ngày 25/06/2018

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu

Nội dung thông báo được đính kèm tại File