Ngày 23/07/2018

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Cấp nước Nghệ An do UBND tỉnh Nghệ An sở hữu vào ngày 23/07/2018

Nội dung thông báo được đính kèm tại File