Ban Điều Hành

Ông HOÀNG VĂN HẢI

Tổng Giám đốc

Ông NGUYÊN QUANG DUYÊN

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN VĂN HÀ

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN DUY TRƯỜNG

Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN XUÂN LONG

Phó Tổng Giám đốc

Bà ĐẶNG THỊ VÂN NAM

Kế Toán Trưởng

Lý lịch trích ngang Ban lãnh đạo ( file)