CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN!

Khi nhận được thông báo tiền nước khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho công ty. Trường hợp chưa thanh toán ngay được thì khách hàng sẽ nhận giấy báo tiền nước và đến nộp tại văn phòng tại Trung tâm tiếp nhận thông tin Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An. Nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền nước trong thời hạn ghi trong thông báo thì Công ty sẽ tạm ngưng cấp nước. Việc cấp nước chỉ tiếp tục trở lại khi mọi tồn tại đã được giải quyết xong.
Trách nhiệm người thanh toán