CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN!

  • 15/05/2023

Thông báo ngừng gửi tin nhắn SMS

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An sẽ ngừng gửi tin nhắn SMS thông báo tiền nước và các thông tin về nước khác đối với tất cả khách hàng

Xem thêm
  • 28/02/2023

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp đại hồi đồng thường niên 2023

Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ họp đại hồi đồng thường niên 2023

Xem thêm