Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An thông báo bảng giá tiêu thụ nước sạch


Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An thông báo bảng giá tiệu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước từ năm 2016.

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An xin thông báo: Bắt đầu từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 06 năm 2016, bảng giá tiêu thụ nước sạch có giá dịch vụ thoát nước được áp dụng như sau:

Nội dung bảng giá tiêu thụ nước sạch