CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NGHỆ AN!

  • 17/10/2022

Công văn 336- Công bố hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem thêm
  • 23/08/2022

Nghị quyết chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng bất thường lần 2, năm 2022

Nghị quyết chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội đồng bất thường lần 2, năm 2022

Xem thêm
  • 23/08/2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, năm 2022

Công ty cổ phần cấp nước Nghệ An Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, năm 2022

Xem thêm